Adatvédelem

ADATVÉDELEM

 • A VB Partner Kft. a www.vbpartner.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatai védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (2016. április 27.) előírtak (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) szerint.A VB Partner Kft., mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.A VB Partner Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.Az adatkezelő

  A Honlapon közzétett adatok kezelője a VB Partner Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: VB Partner, Adatkezelő)
  A VB Partner bejegyzett székhelye:   1117 Budapest, Hunyadi János út 3, D épület
  Cégjegyzékszám:   01-09-173994
  Adószám:     14760604-2-43
  Email cím:   info@vbpartner.hu
  Központi telefonszám:       +36 30 425 3804

  A Társaság honlapján megvalósuló adatkezelések

  1. Cookie-k

  A VB Partner cookie-kat (sütiket) használ honlapján. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Ezek arra szolgálnak, hogy a felhasználók böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztető elfogadásával ad meg.
  A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
  A kezelt adatok megőrzésének időtartama: az Adatkezelő által használt cookie-típus a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek

  A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngészője megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módja minden böngésző esetén más és más, amelyre vonatkozó információt a böngésző súgójában talál. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

  Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó honlapjának kezelőjénél.
  Az adattárolás módja: elektronikus.
  Adattovábbítás: nem történik.
  Adatfeldolgozó: az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:

  Név:              MAXER Hosting Kft.
  Székhely:       9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
  Cg.:               08 09 013763
  Tevékenység: a Honlap üzemeltetése.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a felhasználói élmény csökkenése.

  1. Hírlevél küldés

  A VB partner hírlevélben értesíti partnereit ajánlatairól, különböző akcióiról, új termékek bevezetéséről a kölcsönösen előnyös üzleti lehetőségek kihasználása érdekében.

  Az adatkezelés célja: értesítés a VB Partner ajánlatairól, különböző akcióiról, új termékek bevezetéséről.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a partner külön erre kialakított felületre vezető linkkel ér el.
  A kezelt adatok köre: név, email cím, cégnév.
  A kezelt adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnésével.
  Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.
  Az adattárolás módja: elektronikus.
  Adattovábbítás: nem történik.
  Adatfeldolgozó: azonos a Honlap üzemeltetőjével.

  1. Email küldés a Honlapon keresztül

  A Felhasználó a Honlap „Kapcsolat” menüpontjában emailt tud küldeni a VB Partnernek

  Az adatkezelés célja: a Felhasználók üzenhetnek a VB Partnernek, ami jellemzően ajánlatkérést jelent.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó az email megírásával ad meg.
  A kezelt adatok köre: név, email cím.
  A kezelt adatok megőrzésének időtartama: a konkrét ügylet teljes lebonyolódásáig vagy megszűnéséig.
  Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén lévő eszközein, illetve helyiségeiben.
  Az adattárolás módja: elektronikus és papíralapú.
  Adattovábbítás: nem történik.
  Adatfeldolgozó: a Honlap üzemeltetője.

  Adatbiztonság

  A VB Partner a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat tekintetbe veszi és betartja, így mind az Adatkezelő, mind az adatfeldolgozó megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükséges Így különösen .védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  Az Érintettek jogai és a jogérvényesítés

  Minden, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek okairól tájékoztatnia kell az érintettet.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthat be.

   

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06 1 391-1400
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:http://www.naih.hu